Status

Stowarzyszenie SAWP posiada status organizacji zbiorowego zarządzania, której zadaniem jest realizacja i ochrona praw służących Artystom Wykonawcom - piosenkarzom i muzykom, zarówno solistom jak i muzykom studyjnym oraz dyrygentom. SAWP dokonuje inkasa, repartycji i wypłaty tantiem uprawnionym z tytułu korzystania z ich utrwalonych artystycznych wykonań.

Na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wydanego na jej podstawie zezwolenia Ministra Kultury, SAWP zajmuje się zbiorowym zarządzaniem prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych, w tym pobieraniem wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji:
  • Utrwalanie
  • Zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
  • Wprowadzanie do obrotu
  • Najem oraz użyczenie
  • Odtwarzanie
  • Nadawanie
  • Reemitowanie
  • Publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  • Wyświetlanie

SAWP został również wskazany jako organizacja właściwa do pobierania opłat od producentów i importerów urządzeń i czystych nośników służących do kopiowania artystycznych wykonań na własny osobisty użytek oraz do podziału opłat zainkasowanych ze sfery audio, pomiędzy uprawnionych wykonawców, a także inne organizacje zbiorowego zarządzania.